دكتر محسن هشترودي
نامه‌ی دکتر هشترودی به مرحوم سعيدی سيرجانی زمان: 1334
حبيب يغمائی
از کتاب خاطرات حبيب يغمائی به کوشش ايرج افشار، صفحات ۸۶ و ۸۷ زمان: 1365