ما حوصله‌ی قهرمان شدن نداريم
گفتگوی پرويز نقيبی با مرحوم سعيدی سيرجانی زمان: آبان 1368
مصاحبه با bbc
مصاحبه‌ی تلفنی با بنگاه bbc زمان: 1370